История

Ученическо общежитие - РазградСредношколското общежитие – гр. Разград е открито на 15.09.1978 година. Обособено е като самостоятелно обслужващо звено към отдел „Народна просвета” на Окръжен народен съвет – град Разград.

От 01.09.1978 г. са назначени първите възпитатели.

Първите ученици са приети и настанени в Средношколското общежитие на 03.10.1978 г. – 115 младежи и 88 девойки.

През периода 1978 – 1986 година, когато функционират само 3 секции от сградата, приемът на ученици е до 250.

До края на учебната 1985/1986 година е завършено разширението на общежитието и капацитетът му оттогава до днес е 500 ученици.

От 01.09.1992 г., по решение на ръководството, е променено названието на Общежитие за средношколци.

Общежитието за средношколци е най-голямото в страната с разгърната площ 12 885 кв.м., 123 спални помещения /апартаменти с по 2 стаи и собствен санитарен възел/. Разполага с библиотека и читалня /книжен фонд около 7000 тома/, занимални, видеозали, кухненски офиси.

От 01.08.2016г. с приемане на Закона за предучилищното и училищното образование, общежитието променя своето наименование – ЦПЛР -Ученическо общежитие.

Дейността на общежитието е организирана на основата на Конституцията на Република България, Закон за предучилищното и училищното образование от 2016г., Правилника за приложението му, нормативни документи на Министерство на образованието и науката, Правилник за устройството и дейността, регламентиращ функциите, организацията и управлението на общежитието, като общинско звено на образователната система –център за подкрепа за личностно развитие .

© 2017-2021 ЦПЛР Ученическо Общежитие РАЗГРАД. Сайта е разработен от Ludogorska.com